AD:靠谱的微信小程序外包开发

admin

admin

发表于 2017-07-26 21:05:02

摘要:微信小程序开发者社区(www.mntuku.cn)为您提供:第三方授权区分小程序与公众号
相关的资讯,希望对您有帮助。

第三方授权区分小程序与公众号

大家都知道微信第三方平台现可以可以同时支持,微信公众号和小程序的授权。就是说第三方平台可以同时管理公众号与小程序(需要二次授权才可以)。那如何区分当前是小程序还是公众号呢? ...

作者:李华栋,来自原文地址

自从微信小程序提供BLE蓝牙api后,网上随便一搜便是各种称实现了小程序连接ble 的功能的文章,上来就贴代码,贴效果图,对于我们这种没有与硬件开发打过交道的互联网开发者,单单看这些文章与小程序api 离自己真正调通还是有一段距离的。网上实现小程序连接BLE的文章太多了,此文不再贴整体实现代码,侧重于BLE的特征及开发中遇到的一些小细节(在第三方平台使用授权码换取 公众号(Authorizer)的接口调用凭据和授权信息时,也是就是调用这个接口的时候

https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/component/api_query_auth?component_access_token=

返回信息的格式都是相同的,关键点就是分类不同 func_info 数组对应的权限不同 
以下是公众号的授权(关键部分已隐):

 1. {
 2. authorization_info: {
 3. authorizer_appid: wx51212122121222121,
 4. authorizer_access_token: sIoOzA7uaKozGdd4LeBCnw05DCK0DvSrH18j0aONoqBVkxNdhVTZvJfCsHwIrhqd9CXhVlA_KhXfuEguv0HkD_KQNnFx5FBpBxo_1boFsaFU_Dr9D4qOS90SxSNUrp_ZXSYaAHDTOU,
 5. expires_in: 7200,
 6. authorizer_refresh_token: refreshtoken@@@3e8Xl_BZPn6pb8hY1hwjNXErkYUznE78XhqqcPK9_lE,
 7. func_info: [
 8. {
 9. funcscope_category: {
 10. id: 1
 11. }
 12. },
 13. {
 14. funcscope_category: {
 15. id: 15
 16. }
 17. },
 18. {
 19. funcscope_category: {
 20. id: 4
 21. }
 22. },
 23. {
 24. funcscope_category: {
 25. id: 7
 26. }
 27. },
 28. {
 29. funcscope_category: {
 30. id: 2
 31. }
 32. },
 33. {
 34. funcscope_category: {
 35. id: 3
 36. }
 37. },
 38. {
 39. funcscope_category: {
 40. id: 11
 41. }
 42. },
 43. {
 44. funcscope_category: {
 45. id: 6
 46. }
 47. },
 48. {
 49. funcscope_category: {
 50. id: 5
 51. }
 52. },
 53. {
 54. funcscope_category: {
 55. id: 8
 56. }
 57. },
 58. {
 59. funcscope_category: {
 60. id: 13
 61. }
 62. }
 63. ]
 64. }
 65. }

以下是小程序的授权

 1. {
 2. authorization_info: {
 3. authorizer_appid: wx861212121212121f,
 4. authorizer_access_token: nMWwqMrywvEFmgFt85paoTZr0DhY4hKdv0pDtWZmEHqtlYWu7z4UIszCQyZIZzpoO_vQ1rvwSzWmyvTyNrzGb_aJCxQesqRw7qQS_sCDfCaX3RbmDMdpwRKFf_qfKWSGBEZfALDLOJ,
 5. expires_in: 7200,
 6. authorizer_refresh_token: refreshtoken@@@HEYRvHyQXelWuXayTlJcKdZSzbk3x8-Vqt5RcIuZ1Kg,
 7. func_info: [
 8. {
 9. funcscope_category: {
 10. id: 17
 11. }
 12. },
 13. {
 14. funcscope_category: {
 15. id: 18
 16. }
 17. },
 18. {
 19. funcscope_category: {
 20. id: 19
 21. }
 22. }
 23. ]
 24. }
 25. }

funcscope_category 1到16是公众号,16以上是小程序

附:第三方平台权限集 
公众号权限集(1到16) 
消息管理权限 
自定义菜单权限 
用户管理权限 
帐号服务权限 
网页服务权限 
微信小店权限 
微信多客服权限 
群发与通知权限 
微信卡券权限 
素材管理权限 
微信扫一扫权限 
微信连WIFI权限 
微信摇周边权限 
微信门店权限 
城市服务接口权限

小程序权限集(17到19) 
帐号管理权限 
开发管理与数据分析权限 
客服消息管理权限


24阅读 | 0评论
你的回应
写文章

8047